Cé Muid

Stair na Scoile

I Mí Dheireadh Fómhair na bliana 2006 bhí an brionglóid ceánna ag cúpla duine a raibh cónaí orthu timpeall ar cheantar na hInse agus ar Dhroichead Átha. Bhuail siad lena chéile trí thimpiste agus gan amhras phléigh siad an bhrionglóid seo. Bheartaigh siad ar chruinniú poiblí a eagrú. Níor tháinig ach glaic daoine chuig an chruinniú. Ach, níor chuir an easpa suime stop leis an gcoiste áfach. Leanadar ar aghaidh ag treabhadh goirt na Roinne Oideachais, Gaelscoileanna agus an Fhorais patrúnachta. Faoi Mí Márta na bliana 2007 bhí os cionn 50 n-ainm ar liosta le tosú sa scoil i Mí Meán Fómhair. Bhí suíomh aimsithe, iarratas ar chead pleanála curtha isteach agus aitheantas sealadach faighte ón Roinn Oideachais chun Gaelscoil a oscailt.

Ceapadh Siobhaín Ní Dhúill mar phríomhoide in Mí Iúil 2007 agus go gairid ina dhiaidh sin ceapadh beirt mhúinteoir – Vanessa Ní Phreastúin agus Máire Treasa Ní Dhúbháin. D’éirigh leis an scoil cead pleanála a fháil ach faraoir cuireadh athchomharc isteach chuig an Bord Pleanála ina choinne. Tháinig an Cumann Lúthchleas Gaeil i gcabhair agus thug siad seomraí feistis ar iasacht.

Rinne an Bord Pleanála an cinneadh dearfach i leith na scoile Mí Márta  2008 agus tá an tógáil ag dul ar aghaidh ó shin. I Mí Meán Fómhair 2008 a osclaíodh fhoirgneamh nua – ár mbuíochas leis na daoine sin a raibh an bhrionglóid céanna acu!

I mbliana 2013, tá @373 páiste cláraithe sa scoil, ceathrar déag múinteoir príomh shrutha, príomhoide, ceathrar cúntóir riachtanais spesialta, triúr muinteoir tacaíochta foghlama, feighlí agus runaí lán-aimsireach sa scoil. Beidh an scoil ag fás go ceann 2 bhliain eile nuair a bheidh 16 rang sa scoil!!

 

Éiteas

Is scoil il-chreidmheach í Gaelscoil an Bhradáin Feasa.

Cad is brí leis sin?

Cruthaíonn an scoil timpeallacht ina bhfuil meas ar chúlra spioradálta an pháiste is cuma cén dearcadh atá ag a c(h)lann. Cuirimid an clár céanna i bhfeidhm le scoileanna ‘Educate Together’.
Ceithre snáith atá sa chlár sin:
•    Forbairt móraltachta agus spioradáltachta
•    Comhionnanas agus cearta
•    Córais Creidimh
•    Eitic agus timpeallacht

Tá sé mar aidhm ag an snáith ‘Córais Creidimh’ eolas chriticiúil, tuiscint agus feasacht ar chórais creidimh agus conas mar a bhaineann siad lenár dtaithí saoil a thabhairt do pháistí.
Tugann an clár ‘Foghlaim le chéile’ eolas faoi na córais creidimh.Ní mhúineann sé go bhfuil an lámh in uachtar ag aon reiligiún amháin.
Tuigimd go bhfuil buntáistí leis an gcur chuige seo, ach nach n-oireann sé do gach clann. Mar shampla, braitheann scoil il-chreidmheach ar thuismitheoirí atá sásta ligint dá bpáistí fiosrú, agus a bheith nochtaithe do mheon reiligiúna eagsúla.Sa chás go mbíonn treoracha dochta reiligiúna á leanúint ag clann, ba cheart dóibh a bheith cinnte go n-oireann an t-éatos seo dóibh sula gcláraíonn siad sa scoil.
Creidimd go bhfuil freagracht ar thuismitheoirí agus ar eagraíochtaí pé reiligiúin is mian leo a mhúineadh dá bpáistí taobh amuigh d’am scoile. Ní fhágtar páiste ar lár riamh mar gheall ar a reiligiún áirithe féin.
Tuigimid, áfach, go mbíonn tuismitheoirí ag iarraidh ranganna reiligíúin foirmeálta dá bpáistí. Mar sin, tugann an bord bainistíochta cead d’ eagraíochtaí dheonacha ranganna a eagrú sa scoil taobh amuigh d’am scoile. De ghnáth, tacaíonn an eaglais chuí leo seo.

 

Ráiteas Físe

 

Is Gaelscoil il-chreidmheach í ina cothaítear meas agus tuiscint ar reiligiúin de gach cineál.

Pearsantacht iomlán an pháiste

Tá sé mar aidhm againn pearsantacht iomlán an pháiste a fhorbairt agus a threorú i dtreo an chirt agus na tuisceana i dtimpeallacht foghlamtha dearfach, taitneamhach oscailte. Glactar go hómósach leis an bpáiste mar atá sé; oiltear, múintear agus treoraítear é.

Cuirtear leas an pháiste aonair chun tosaigh i gcónaí agus is i gcuideachta a thuismitheoirí a thugaimid faoina oiliúint agus faoina oideachas. Dírítear ar na buanna atá ag an bpáiste a fhorbairt chomh fada agus is féidir.

Leagtar béim ar obair thairbheach, leanúnach. Tugtar faoi dhea-scileanna sóisialta, caighdeán ard móráltachta agus réimse leathan de scileanna acadúla, praiticiúla agus caithimh aimsire a mhúineadh dó trí mheán na Gaeilge

Déantar iarracht cumas labhartha agus scríofa na teanga Gaeilge a thabhairt don pháiste go nádúrtha ionas go mbeidh sé ábalta é féin agus gach is spéis leis a chur in iúl go héifeachtach.

Dírítear ar na bunscileanna; éisteacht, labhairt, léamh agus scríobh a thabhairt dó / di sa Bhéarla agus beospéis a mhúscailt agus meabhair a thabhairt dó / di ar bhunstruchtúr na matamaitice. Tá súil againn go n-éireoidh linn suim agus fiosracht a mhúscailt ann san eolas, deis a fhorbartha a thabhairt dó sa chorpoiliúint agus eolaíocht agus spéis agus suim a chothú ann sna healaíona éagsúla. Is de réir curaclaim na bunscoile a dhéantar iarracht na h-aidhmeanna seo a bhaint amach ach tugtar tús áite don Ghaeilge i gcónaí agus de shíor.

Ár dtraidisiúin agus ár gcultúr beo

Ní mar thaise neamhbheo ar chaomhnú, gan cur leis ná baint de, a shaothrófar an cultúr sin ach mar oidhreacht bheo go mbainimid féin tairbhe as agus go seolfaimid ar aghaidh chuig an chéad glúin eile agus rian ár ndearcadh féin air. Tuigfidh páiste atá ag freastal ar an scoil go bhfuil sé ag fás suas in Éirinn seachas in aon áit eile. Cothófar tírghrá agus mórtas cine ann a thiocfaidh le saol an lae inniu. Blaisfidh sé de shaíocht na Gaeilge, feicfidh sé gur chuid den Athbheochan é féin, a scoil agus a theaghlach. Agus an féinmhuinín sin cothaithe ann beidh ar a chumas aghaidh a thabhairt ar an Eoraip agus teangacha agus scileanna eile a fhoghlaim go saoráideach fonnmhar. De réir mar a fhásann a mheas air féin is ea a mhéadóidh ar a mheas agus ar a thuiscint ar dhaoine agus ar chiníocha eile – iad siúd san áireamh ag a bhfuil cúlra reiligiúnach, cultúrtha agus sóisialta éagsúil ar fad.

 
Logáil IsteachWe use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information