Eolas Ginearálta

Eolas ginearálta faoin scoil

An Lá Scoile
Osclaíonn an scoil ag 8.50 a.m. gach maidin aguc críochnaíonn an lá scoile ag 2.30 in.
Críochnaíonn lá na Naíonán ag 1.30 in. de ghnáth, ach críochnóidh na naíonáin níos luaithe ar
feadh coicíse i mí Meán Fómhair chun cabhrú leo socrú isteach.

Cúrsaí lóin
Bíonn lón beag ag na páistí ag 10.15 am. agus bíonn lón mór acu ag 12.15in. Tá polasaí lón
Folláin againn sa scoil. Molaimid torthaí a thabhairt do na páistí don lón beag agus ceapairí /
yogurt etc. don lón mór. Ní cheadaítear do chriospaí, deochanna carbóinithe nó guma
coganta sa scoil. Tá sé tábhachtach go mbeadh do pháiste in ann deighleáil leis an mbia gan
chabhair an mhúinteora, (m.sh. gan oráistí a thabhairt muna bhfuil an páiste in ann an craiceann a
bhaint etc.). Cuimhnigh go mbeidh grúpa mór páiste sa rang agus go mbeidh sé do-dhéanta don
mhúinteoir buidéil, oráistí agus mar sin a oscailt dóibh go léir. Ar bhonn sábháilteachta, níl cead
buidéil ghloine a thabhairt ar scoil.
Tabharfaidh do pháiste a c(h)uid bruscar abhaile i gconaí. Beidh a fhios agat i gconaí cén lón a
d’ith do pháiste.

Leabhair Scoile
Tá scéim leabhar ar cíos sa scoil agus mar sin ní bhíonn mórán leabhair le ceannach ag na páistí.
Tá leabharliosta na bliana ar fáil le híoslódáil ar an suíomh seo. Is féidir na leabhair seo a
cheannach ar bhealaí éagsúla. Féach ar na sonraí ar an liosta féin. Tá sé fíor-thábhachtach, áfach,
go bhfuil na leabhair go léir ag do pháiste ag tús na scoilbhliana.Chomh maith, táimid ag braith
ar an airgead a sheolann tú chun na scoile chun an scéim cíosa a reachtáil.

Éide Scoile
Caitheann na naíonáin an culaith reatha scoile le t-léine nó poló bán gach lá. Tá an culaith reatha
ar fáil ó Pat O’Farrell’s (Sord). Ó rang a h-aon ar aghaidh caitheann páistí an éide scoile
iomlán: geansaí buidéal-ghlas, bríste nó sciorta liath, léine ar dhath uachtar, le carabhat. Bíonn an
culaith reatha ag teastáil freisin do laethanta spóirt.
Tá sé tábhachtach go mbeidh do pháiste in ann a b(h)róga agus a c(h)óta a bhaint agus a chur
air/uirthi faoin am go dtiocfaidh sé/sí ar scoil i Meán Fómhair mar go bhfuil sé do-dhéanta don
mhúinteoir iallacha agus cnaipí a cheangailt don rang go léir. (Tá bróga le velcro i bhfad níos
fusa don pháiste.) Bíodh lipeid le hainm do pháiste ar an ngeansaí, cóta, hata, scaif etc.

Ar maidin
Tá ganntanas spásanna pairceála againn. Mar sin, iarraimid ort do pháiste a fhágáil ag an scoil
agus tiomáint ar aghaidh. Bíonn múinteoir agus cúntóirí riachtanais speisialta sa chlós gach
maidin óna 8.35am.

Bailiú do pháiste
Bá chóir go mbeadh na socruithe atá déanta agaibh maidir le bailiú an pháiste ar eolas ag an
múinteoir i gcónaí, go mór-mhór más socrú as an ghnáth é.

Cumarsáid
Is mór an chabhair dúinn é, má deirtear linn faoi dheacracht ar bith ag do pháiste, más ar scoil nó
sa bhaile a bhíonn siad. Tá sé seo tábhachtach ionas gur féidir linn tacú le do pháiste mar ba
chóir.
Is minic go gcuirtear nótaí abhaile le fógraí ón scoil nó eolas tábhachtach orthu. Tá sé
tábhachtach go bhféachfadh sibh i mála scoile bhur linbh gach lá, mar go minic, déanann an
páiste féin dearmad orthu. Déanaigí deimhin de freisin go nglantar amach mála scoile an linbh go
rialta – uaireanta bíonn lón leath-ite agus nithe eile fágtha ann.

Gaeilge
Is Gaelscoil í seo ina labhraítear Gaeilge i gconaí. Bímid ag súil go ndéanfaidh tuismitheoirí
iarracht chun an ‘cúpla focal’ atá agaibh a labhairt linn. Cabhraíonn sé seo chun atmasféar
dearfach i leith na teanga a chruthú sa scoil. Más amhlaidh go bhfuil tú ag iarraidh comhrá
iomlán i mBéarla a bheith agat le múinteoir iarraimid ort coinne a dhéanamh leis an múinteoir trí
ghlaoch ar an oifig @ 0419848667..

Poncúlacht agus Asláithreachtaí
Tá sé tábhachtach go mbeadh na páistí ar scoil in am gach maidin mar cuirtear isteach ar aire an
ranga má thagann daoine déanach.
Nuair a bhíonn do pháiste as láthair caithfear nóta mínithe a sheoladh isteach chuig an múinteoir
ranga nuair a fhilleann sí/sé ar an scoil. Tá sé seo ag teastáil de réir an Acht Oideachais (Leas).

Tinnis / Timpistí
Is é polasaí na scoile ná páiste atá tinn a chur abhaile. Dá dtarlódh droch-thimpiste dod’ pháiste
chuirfí seo in iúl daoibh láithreach. Mura n-éiríonn linn dul i dteagmháil libh, tabharfaidh an
príomhoide nó múinteoir eile go dtí an dochtúir/ospidéal í/é. Beidh ar thuismitheoirí costaisí
leighis a íoc.

 
Logáil IsteachWe use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information